چهل و یکم - دایره لغات

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۴۱ / درس 1

چهل و یکم - دایره لغات

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Hi there, guys! Welcome to the next lesson. Here we have the vocabulary part for lesson 41 of 504 Absolutely Essential Word. Let’s get started.

The first word is “complacent”. Complacent means pleased with oneself; self-satisfied. As you can guess, it’s an adjective. A) Senator Troy denounced* the complacent attitude of the polluters* of our air. B) How can you be complacent about such a menace*? C) I was surprised that Martin was so complacent about his brief part in the play.

Our third word is “rehabilitate”. Rehabilitate means to restore to good condition; make over in a new form; restore to former standing, rank, reputation, etc. It’s a verb. A) The old house was rehabilitated at enormous* expense. B) The former criminal completely rehabilitated himself and was respected by all. C) This wing of the house must be rehabilitated promptly, as there is a danger it will collapse.

Now, our next word is “parole”. Parole as a noun means word of honor; conditional freedom; and as a verb it means to free (a prisoner) under certain conditions. Let’s take a look at the examples. A) The judge paroled the juvenile* offenders on condition that they report to him every three months. B) Since the prisoner has been rehabilitated, his family is exploring the possibility* of having him paroled. C) The fugitive* gave his parole not to try to escape again.

Our next word is “vertical”. Vertical means straight up and down with reference to the horizon, for example, a vertical line. It’s both a noun, and an adjective. A) It wasn’t easy to get the drunken man into a vertical position. B) The way to vote for your candidate* is to pull the lever from the horizontal position to the vertical position. C) A circle surrounding a vertical line that ends in an inverted V is the well-known peace symbol*.

The sixth word is “multitude”. Multitude means a great number; a crowd. It’s a noun, right? A) A multitude of letters kept pouring in to the movie idol. B) The fleeing culprit* was pursued* by a fierce* multitude. C) Flood victims were aided by a multitude of volunteers*.

The next word we have is “nominate”. Nominate means to name as a candidate for office; appoint to an office. It’s a verb. Let’s see some examples. A) Three times Bryant was nominated for office but he was never elected. B) The president nominated him for Secretary of State. C) Though Danny was nominated last, he emerged* as the strongest candidate*.

Our eighth word is “potential”. Potential means possibility* as opposed to actuality; capability of coming into being or action. It’s both a noun, and an adjective. A) Mark has the potential of being completely rehabilitated. B) The coach felt his team had the potential to reach the finals. C) Destroying nuclear weapons reduces a potential threat* to human survival*.

The next word is “morgue”. Morgue means place where bodies of unknown persons found dead are kept; the reference library of a newspaper office. It’s a noun. A) There is a slender* chance that we can identify* the body in the morgue. B) Bodies in the morgue are preserved* by low temperatures. C) In the morgue of the New York Times there are biographies* of most famous people.

The tenth word is “preoccupied”. Preoccupied means took up all the attention. It’s an adjective. And as you can guess, “preoccupy” is the verb. A) Getting to school in time for the test preoccupied Judy’s mind. B) My boss is always preoccupied with ways of cutting down on the workers’ lateness. C) Charity* cases preoccupied Mrs Reynaldo’s attention.

Our next one is “upholstery”. Upholstery means coverings and cushions for furniture. It’s a noun. A) Our old sofa was given new velvet upholstery. B) The Browns’ upholstery was so new that we were wary* about visiting them with the children. C) One hundred eighty-five dollars was the estimate* for changing the upholstery on the dining-room chairs.

And the last one, “indifference”. Indifference means lack of interest, care, or attention. Again, we have a noun here. Let’s see the examples. A) Allen’s indifference to his schoolwork worried his parents. B) It was a matter of indifference to Bernie whether the story circulating* about his engagement was true or not. C) My father could not refrain* from commenting on Linda’s indifference toward her brother’s tears.

Alright, our vocabulary part for lesson 41 is finished. See you in the next part.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.