بیست و چهارم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۴ / درس 2

بیست و چهارم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

موجودات وحشتناک آزادانه گشتند. موجودات وحشتناک آزادانه گشتند.

اون از من تنفر داشت. اون از من تنفر داشت. اون از من تنفر داشت.

به افراد تحصیل‌کرده پوزخند تمسخر نزنید، آقای ورم‌وود. به افراد تحصیل‌کرده پوزخند تمسخر نزنید، آقای ورم‌وود.

آیا من بهت اختم کردم؟ آیا من بهت اختم کردم؟ آیا من بهت اختم کردم؟

اما من فکر می‌کنم باید این رو تشویق کنیم. اما من فکر می‌کنم باید این رو تشویق کنیم.

اونا واقعا این رو تخلف از آزادی مشروطش در نظر می‌گیرن. اونا واقعا این رو تخلف از آزادی مشروطش در نظر می‌گیرن.

اون بهم گفت انگل. اون بهم گفت انگل. اون بهم گفت انگل.

اونا گریه و زاری کردن. اونا گریه و زاری کردن.

این علامت جهانی واسه کلیده. این علامت جهانی واسه کلیده.

تحت اختیار چه کسی؟ تحت اختیار چه کسی؟ تحت اختیار چه کسی؟

رو زمین بی‌طرف. رو زمین بی‌طرف. رو زمین بی‌طرف.

ممکنه یه ذره دست‌پاچه به نظر برسم. ممکنه یه ذره دست‌پاچه به نظر برسم. ممکنه یه ذره دست‌پاچه به نظر برسم.

متن انگلیسی درس

Fierce creatures roamed free. Fierce creatures roamed free.

He detested me. He detested me. He detested me

Don’t sneer at educated people, Mr Wormwood. Don’t sneer at educated people, Mr Wormwood.

Did I scowl at you? Did I scowl at you? Did I scowl at you?

But I think we should encourage it. But I think we should encourage it.

They do consider this a violation of his probation. They do consider this a violation of his probation.

He called me vermin. He called me vermin. He called me vermin.

They cried and they wailed. They cried and they wailed.

It’s the universal symbol for keys. It’s the universal symbol for keys.

On whose authority? On whose authority? On whose authority?

On neutral ground. On neutral ground. On neutral ground.

I may seem a trifle nervous. I may seem a trifle nervous. I may seem a trifle nervous.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.