واژگان

فصل: کتاب سوم / درس: اهرام بزرگ مصر / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۱

لیست کلمات

آکر / جریب

اسم. جریب واحد اندازه‌گیری سطح است.

آن‌ها در یک مزرعه‌ی ۱۵۰ جریبی زندگی می‌کردند.

زندگی پس از مرگ

اسم. زندگی پس از مرگ زندگی است که برخی مردم بر این باورند که با مرگ انسان شروع می‌شود.

من معتقدم که زندگی پس از مرگ وجود دارد.

باستان‌شناسی

اسم. باستان‌شناسی مطالعه‌ی بقایای باقی‌مانده از جوامع باستانی است.

او از دیدن اهرام مصر لذت می‌برد، زیرا او عاشق باستان‌شناسی است.

اتاق

اسم. chamber یک مکان بسته یا اتاقی است که برای یک هدف خاص استفاده می‌گردد.

جلسه در اتاق هیئت‌علمی برگزار شد.

کانال

اسم. کانال فضای طولانی و عمیقی بین دو لبه است.

رودخانه کانالی در میان تخته‌سنگ‌ها می‌شکافد.

هسته

اسم. هسته بخش اصلی یا مرکزی چیزی است.

زمین یک هسته مرکزی یکپارچه دارد.

راهرو

اسم. راهرو یک دالان باریک است که به مناطق دیگر منتهی می‌شود.

او به راهروی سمت چپ پیچید تا به دفتر کارش برود.

متمایز

صفت. متمایز چیزی است که متفاوت و یا برجسته است.

او لهجه‌ی متمایزی دارد.

برگزیده

صفت. elite یعنی از یک گروه سطح بالا بودن.

تنها یک گروه برگزیده مجاز به عضویت در باشگاه بود.

مهندسی کردن

فعل. مهندسی چیزی یعنی برنامه‌ریزی ماهرانه برای چگونگی ساختن آن.

آن‌ها پس از مهندسی ربات، باید قطعات صحیح برای ساخت آن می‌یافتند.

تأسیس کردن

فعل. تأسیس کردن چیزی یعنی شروع، سازماندهی و یا ایجاد آن.

پدربزرگم بانک شهر را تاسیس کرد.

شکاف

اسم. شکاف یعنی فاصله‌ای بین دو چیز.

فاصله‌ی کمی بین بلوک‌های چوبی وجود دارد.

شکوه

اسم. glory اهمیت، عظمت یا خاصیت چیزی است.

آن‌ها از شکوه غروب زیبای خورشید لذت بردند.

درونی

اسم. interior یعنی داخل یک چیز است.

آن‌ها به داخل جعبه نگاه کردند.

شیر

اسم. شیر حیوان بزرگی در خانواده‌ی گربه‌سانان است.

ما به دیدن شیر در باغ‌وحش رفتیم.

نقش

اسم. نقش یک جایگاه، موقعیت یا بخشی از چیزی است.

نقش او در دفتر، فروش محصولات به مشتریان است.

سلطنتی

صفت. سلطنتی یعنی مرتبط به یک پادشاه یا ملکه است.

دوشس از خانواده‌ی سلطنتی بود.

تنها

صفت. یک انسان یا چیزی تنها، فقط یکی است.

او تنها زنی بود که در اتاق بود.

پله‌ها

اسم. stairs مجموعه‌ای از پله‌ها هستند که برای رفتن از یک طبقه‌ی ساختمان به طبقه‌ی دیگر ساخته شده‌اند.

او به جای آسانسور از پله‌ها رفت.

سطح

اسم. سطح لایه‌ی بالای چیزی است.

او سطح میز را پاک کرد.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 1

Word list

acre

n. An acre is a unit for measuring area.

They lived on a 150-acre farm.

afterlife

n. The afterlife is a life that some people believe begins when a person dies.

I believe that there is an afterlife.

archaeology

n. Archaeology is the study of the remains left by ancient societies.

He enjoyed visiting the Great Pyramids of Egypt because he loves archaeology.

chamber

n. A chamber is a closed space or room used for a special purpose.

The meeting was held in the faculty chamber.

channel

n. A channel is a long, deep space between two edges.

The river cut a channel through the rocks.

core

n. A core is the main or central part of something.

Earth has a solid inner core.

corridor

n. A corridor is a narrow passage that leads into other areas.

He took the corridor on the left to go to his office.

distinct

adj. A distinct thing is different or stands out.

He has a distinct accent.

elite

adj. Elite means of or from a high-level group.

Only an elite group was allowed membership into the club.

engineer

v. To engineer something is to skillfully plan out how to make that thing.

After engineering the robot, they needed to find the correct parts to build it.

found

v. To found something means to start, organize, or establish that thing.

My grandfather founded the City Bank.

gap

n. A gap is a space between two things.

There is a small gap between the blocks of wood.

glory

n. Glory is the importance, magnificence, or specialness of something.

They enjoyed the glory of the beautiful sunset.

interior

n. An interior is the inside of something.

They looked at the interior of the box.

lion

n. A lion is a large animal in the cat family.

We went to see the lion at the zoo.

role

n. A role is a job, position, or part in something.

Her role in the office is to sell products to customers.

royal

adj. Royal means related to a king or queen.

The Duchess was part of the royal family.

sole

adj. A sole person or thing is the only one.

She was the sole woman in the room.

stairs

n. Stairs are a set of steps built to go from one level of a building to another.

He took the stairs instead of the elevator.

surface

n. The surface is the top layer of something.

She wiped the surface of the table.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.