واژگان

دوره: کتاب چهارم / : پوشش افراطی / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

واژگان.

بخش بیستم.

لیست واژگان.

مزخرف.

صفت.

اگر چیزی یا کسی مزخرف باشد، مضحک است.

به نظر می رسد آن گروه از افرادی که سر و صدای حیوانات تولید می کنند کاملا مزخرف هستند.

طبقه اشراف.

اسم.

طبقه اشراف بالاترین طبقه افراد در جوامع خاص است.

اکثر اعضای اشراف بسیار خوب تغذیه می شدند.

نجیب زاده.

اسم

نجیب زاده فردی است که در بالاترین طبقه در جوامع خاص قرار دارد.

نجیب زاده نیازی به شغل نداشت زیرا خانواده اش ثروتمند بودند.

جامه.

اسم.

جامه، لباس خوب یا خاص است.

همه در عروسی دختر رئیس جمهور بهترین لباس خود را به تن کردند.

مد.

اسم.

مد فعالیت یا شیئی مختصر و محبوب است.

وقتی که من در دبیرستان بودم پوشیدن جوراب های قرمز روشن مد بود .

نشان دادن.

فعل.

هنگامی که یک چیز چیز دیگری را نشان می دهد، به عنوان نشانه یا جایگزین آن چیز قرار می گیرد.

علامت گیومه برای نشان دادن گفتار استفاده می شود.

توسعه دادن.

فعل.

توسعه دادن چیزی به معنای بزرگتر کردن آن است.

کلاسها در تابستان توسعه یافت تا فضای بیشتری برای دانش آموزان فراهم شود.

افراط.

اسم.

افراط مقداری از چیزی است که بیش از نیاز یا خواسته است.

از آنجا که در زمستان هرگز سرد نمی شد، بسیاری از فروشگاه ها بیش از حد کت داشتند.

مربوط به جنس زن.

صفت.

اگر چیزی زنانه باشد، ویژگی هایی دارد که معمولاً مربوط به زنان است.

بسیاری از افراد مسن فکر می کردند که موهای بلند او بیش از حد زنانه به نظر می رسد.

سلسله مراتب.

اسم.

سلسله مراتب سیستمی از اشیا است یا افرادی که یکی را بالاتر از دیگری قرار می دهند.

همه می دانند که در سلسله مراتب، کجا محو می شوند.

پد.

اسم.

پد یک قطعه ضخیم از مواد نرم است که برای محافظت یا تمیز کردن وسایل استفاده می شود.

بازیکنان فوتبال برای حفظ امنیت آنها از پد شانه استفاده می کنند.

شریک.

اسم.

شریک زندگی شما شخصی است که به عنوان یک فرد برابر با شما زندگی می کند یا با او کار می کند.

خانمها و آقایان، شرکای خود را برای رقص بعدی به صحنه ببرید.

غالب.

صفت.

اگر چیزی غالب باشد، مهمترین، رایج ترین یا قوی ترین آن چیز است.

قبل از اختراع اتومبیل، اسب روش غالب مسافرت بود.

پروتکل.

اسم.

پروتکل سیستمی از قوانین و عرف است که نحوه انجام کارها را راهنمایی می کند.

معرفی گازها از پروتکل طبیعی پیروی می کنند.

معتبر.

صفت.

اگر کسی یا چیزی معتبر باشد، پس از آن شهرت خوبی دارد.

خدماتی که از طرف یک شرکت غیر معتبر صورت گرفته او را عصبانی کرده است.

حاکی بودن از.

فعل.

حاکی بودن از چیزی به معنای نشانه چیزی است.

از هشت ضلعی قرمز برای نشان دادن توقف استفاده می شود.

تسمه (بند).

اسم.

تسمه پارچه ای نازک و بلند است که برای بستن، حمل یا نگه داشتن چیزی استفاده می شود.

بند کیفش را روی شانه اش گذاشت و از در بیرون رفت.

سبک.

اسم.

سبک شما، نحوه انجام دادن کارهای شماست.

لباس هایش همه به سبک جدید بود.

پیچیده.

اسم.

پیچیده به معنیبه هم پیچیده شدن چیزی یا چیزهای زیادی است.

بند کفش هایش چنان در هم پیچیده بود که نمی توانست آن ها را باز کند.

خود بینی.

اسم.

خود بینی غرور بیش از حد یا عشق به ظاهر خود، یا کارهایی است که شخص انجام داده است.

غرور او اجازه نمی دهد بدون اینکه به خودش نگاه کند آینه ای را پشت سر بگذارد.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 20

Word list.

absurd [əbˈsəːrd] adj. If something or someone is absurd, they are ridiculous.

That group of people making animal noises sounds completely absurd.

aristocracy [ӕrəˈstokrəsi] n. The aristocracy is the highest class of people in certain societies.

Most members of the aristocracy were very well-fed.

aristocrat [ˈæristəkræt] n. An aristocrat is a person who is of the highest class in certain societies.

The aristocrat did not need a job because his family was wealthy.

attire [əˈtaiər] n. Attire is nice or special clothing.

Everyone wore their best attire to the president’s daughter’s wedding.

craze [kreiz] n. A craze is a brief and popular activity or object.

Wearing bright red socks was a craze when I was in high school.

denote [dəˈnōt]

v. When one thing denotes another it’s stands as a sign or substitute for that thing.

Quatation marks are use to denote speech.

enlarge [enˈlaːrdʒ] v. To enlarge something means to make it bigger.

The classrooms were enlarged over the summer to make room for more students.

excess [ekˈses] n. An excess is an amount of something that is more than needed or wanted.

Because it never got cold that winter, many stores had an excess of coats.

feminine [ˈfemənin] adj. If something is feminine, then it has qualities that are commonly related to women.

Many of the older people thought his long hair made him look too feminine.

hierarchy [ˈhī(ə)ˌrärkē]

n. A hierarchy is a system of things or people ranked one above the other.

Everyone knows where they fade in hierarchy.

pad [pæd] n. A pad is a thick piece of soft material used to protect or clean things.

Football players wear shoulder pads to keep them safe.

partner

n. Your partner is someone who lives or works with you as an equal.

Ladys and gentlemen, take your partners for the next dance.

predominant [priˈdɒmənənt] adj. If something is predominant, then it is the most important, common or strongest.

Before cars were invented, horses were the predominant method of travel.

protocol [ ˈprōdəˌkôl]

n. protocol is a system of rules and costoms that guids how things are done.

The introduction of the gases follow the normal protocol.

reputable [repjəˈtəbəl] adj. If someone or something is reputable, then they have a good reputation.

The service from the less than reputable company made her angry.

signify [ˈsignəfai] v. To signify means to be a symbol of something.

A red octagon is used to signify to stop.

strap [stræp] n. A strap is a thin long piece of fabric used to fasten, carry, or hold something.

She put the strap of her purse over her shoulder and walked out of the door.

style

n. Your style is the way you do things.

Her clothes were all in a latest style.

tangle [ˈtæŋgəl] n. A tangle is something or many things twisted together.

The laces of his shoes were in such a tangle that he could not untie them.

vanity [ˈvænəti] n. Vanity is excessive pride or love of one’s own appearance or things one has done.

Her vanity won’t allow her to pass a mirror without looking at herself.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.