واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش 28

فهرست لغت.

درد کردن

فعل. درد کردن یعنی اینکه صدمه ببینی یا باعث درد شود.

سر میندی درد میکرد چون آن را به دیوار زد.

مربوط به قطب شمال

صفت. قطب شمال نشان دهنده چیزی است که در ارتفاع یا از قسمت سرد شمال کره زمین قرار دارد.

وقتی بادهای قطبی شمالی می وزد هوا سرد می شود.

کانال

اسم. کانال یک مسیر است که آب از میان آن رد می شود.

شهر ونیز در ایتالیا کانال های زیادی دارد.

شیمیدان

اسم. شیمیدان دانشمندی است که با مواد شیمیایی کار می کند.

مادرم شیمیدان موفقی است که کمک می کند محصولت جدیدی اختراع شود.

سرما

اسم. سرما یک احساس سردی است.

سرمای بعد سرد باعث شد بیل بلرزد.

کنگره

اسم. کنگره گروهی از رهبران در یک حکومت است.

کنگره قوانین را وضع می کند تا مردم پیروی کنند.

لبنی، لبنیات

صفت. لبنیات بیانگر چیزهایی است که از شیر ساخته می شوند.

چیزهایی مثل شیر و پنیر غذاهای لبنی هستند.

پایین آمدن

فعل. پایین آمدن یعنی به سمت پایین رفتن.

از پله ها پایین رفتم تا از ساختمان خارج شوم.

بقال

اسم. بقال کسی است که مواد غذایی می فروشد.

بقال ما آقای اسمیت مرد خیلی مهربانی است.

درنگ کردن

فعل. درنگ کردن یعنی قبل انجام کاری به مدت کوتاه مکث کردن.

او قبل اینکه تصمیم بگیرد کدام یکی را انتخاب کند یک لحظه مکث کرد.

موسسه

اسم. موسسه یک سازمانی است که برای کمک به یک شهر یا گروهی از مردم کار می کند.

بانک ها موسسات حیاتی هستند که کسب و کارها و مردم هر روز از آنها استفاده می کنند.

آهسته دویدن

فعل. یعنی به آرامی دویدن

او هر روز آهسته می دود تا بتواند سالم تر باشد.

تاجر

اسم. تاجر کسی است که کالا می فروشد.

آن تاجر داشت ماشین های کارکرده می فروخت.

فشار دادن با نوک انگشت

فعل. فشار دادن چیزی یعنی فشار دادن سریع با انگشت یا یا یک شی تیز.

انگشتم را روی یک پونز فشار دادم.

به تعویق انداختن

فعل. به تعویق انداختن چیزی یعنی انجام کاری دیرتر از موعود برنامه ریزی شده.

آنها جلسه را تا وقتی که النا برسد به تعویق انداختند.

پاشیدن

فعل. چلپ چلوپیدن به معنی برخورد کردن با چیزی تا مایع پخش شود.

مقداری رنگ سبز کف اتاق پاشید.

لجوج

صفت. آدم های لجوج براحتی نظرشان را عوض نمی کنند.

پدر و مادرم هر دوشون لجوج هستند. آنها هرگز تسلیم هم نمی شوند.

حومه

اسم. حومه بخش کوچکی از یک شهر بزرگ است.

من در حومه شهری بزرگ شدم که فقط به اندازه چند دقیقه بیرون از خود شهر بود.

جزر و مد

اسم. جزر و مد سطح آب در دریا است.

جزر و مد دریا کم کم به ساحل دریا سرازیر می‌شد.

حادثه غمناک

اسم. تراژدی یک اتفاق خیلی غم انگیز است.

وقتی صاعقه به خانه اش زد و خانه سوخت یک تراژدی بود.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 28

Word list.

ache [eɪk] v. To ache is to hurt or cause pain. Mindy’s head ached because she bumped it against the wall.

arctic [ˈɑːrktɪk] adj. Arctic shows that something is up or from the cold far north part of the Earth. It is cold when the arctic winds blow.

canal [kəˈnæl]
n. A canal is a path for water to travel through. The city of Venice, Italy, has many canals.

chemist [ˈkemɪst] n. A chemist is a scientist who works with chemicals. My mother is a successful chemist who helps invent new products.

chill [tʃɪl] n. A chill is a feeling of cold. The chill from the cold wind made Bill shiver.

congress [ˈkɔŋgris] n. Congress is a group of leaders in a government. Congress makes laws for people to follow.

dairy [ˈdɛərɪ] adj. Dairy shows that something is made from milk. Things like milk and cheese are dairy foods.

descend [dɪˈsend]
v. To descend is to go downward. I descended the stairs to get out of the building.

grocer [ˈgrousər] n. A grocer is a person who sells food. Our grocer, Mr. Smith, is a very kind man.

hesitate [ˈhezəteɪt] v. To hesitate is to wait for a short time before doing something. He hesitated for a moment before he decided which one to choose.

institution [ɪnstəˈtjuːʃən] n. An institution is an organization that works to help a city or group of people. Banks are vital institutions that businesses and people use every day.

jog [dʒɔg] v. To jog is to run slowly. He jogs every day so he can be healthier.

merchant [ˈməːrtʃənt] n. A merchant is a person who sells things. The merchant was selling used cars.

poke [pouk] v. To poke something is to push something quickly with your finger or a pointed object. I poked my finger on a thumb tack.

postpone [poustˈpoun] v. To postpone something is to make it happen later than planned. They postponed the meeting until Elena arrived.

splash [splæʃ] v. To splash is to crash into something so that liquid spreads out. Some green paint splashed upon the floor.

stubborn [ˈstʌbə:rn] adj. Stubborn people don’t change their minds easily. Both of my parents are stubborn. They never give in to each other.

suburb [ˈsʌbəːrb] n. A suburb is a small part of a large city. I grew up in the suburbs only a few minutes outside of the city.

tide [taɪd] n. The tide is the level of the water in the sea. The tide continued to crawl upon the beach little by little.

tragedy [ˈtrædʒədɪ] n. A tragedy is a very sad event. It was a tragedy when his house was struck by lightning and burned.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.