واژگان

فصل: کتاب چهارم / درس: آماده شدن برای آینده / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۲۹

لیست کلمات

تبدیل

اسم. تبدیل عملی است که چیزی را به حالت یا شکل دیگری تغییر می‌دهد.

در شهر درباره‌ی تبدیل پارکینگ به پارک اسکیت بحث شد.

چپاندن

فعل. to cram things یعنی قرار دادن آن‌ها در مکانی است که به‌سختی می‌تواند آن‌ها را در خود جای دهد.

او همه‌ی پیراهن‌هایش را داخل کشوی بالای کمدش چپاند.

به تعویق انداختن

فعل. به تعویق انداختن به‌معنای ترتیب دادن عملی در زمان دیگری است.

دختر بسیار خواب‌آلود بود، بنابراین تصمیم گرفت حمامش را به صبح موکول کند.

صادر کردن

فعل. صادر کردن محصولات به‌معنای فروش آن‌ها به کشورهای دیگر است.

ایالات متحده بسیاری از غلات و حبوبات را صادر می‌کند.

دود

اسم. دودها گازهای ناسالم هستند که از آتش‌سوزی یا مواد شیمیایی ایجاد می‌شوند.

موتور، دودهای ناخوشایند و سیاه را وارد هوا می‌کند.

عادی

صفت. وقتی چیزی عادی است، رفتاری است که فرد معمولاً انجام می‌دهد یا دارد.

دروغ‌گویی برای مرد عادی بود و با کسی صادق نبود.

توجیه کردن

فعل. توجیه چیزی به‌معنای نشان دادن یا اثبات ضرورت آن است.

دولت سعی کرد تصمیمش را برای وارد کردن کشور به جنگ توجیه کند.

با وجود اینکه

حرف اضافه. وقتی می‌خواهیم نشان دهیم که اگرچه کاری انجام شده است، کافی نبوده‌است، از notwithstanding استفاده می‌کنیم. اصطلاحی مشابهِ علی‌رغم است.

با وجود مخالفت‌های شما، ما تصمیم داریم که پروژه را پیش ببریم.

خروجی

اسم. خروجی مقدار چیزی است که یک شخص یا چیز تولید می‌کند.

رئیس، کارگران بیشتری استخدام کرد تا خروجی محصولات کارخانه را افزایش دهد.

ازدیاد جمعیت

اسم. ازدیاد جمعیت به وضعیت وجود افراد زیاد در یک منطقه گفته می‌شود.

این سازمان نگران افزایش جمعیت در جهان است.

حق ثبت اختراع / امتیازنامه

اسم. حق ثبت اختراع، حق این است که تنها همان شخص مجاز به تولید یا فروش یک محصول جدید است.

او به‌سرعت حق ثبت اختراع درخشان خود را ثبت کرد.

مجازات کردن

فعل. مجازات کردن کسی به‌معنای تنبیه کردن اوست.

این تیم وقتی قوانین را زیر پا گذاشتند مجازات شدند.

نفت

اسم. نفت منبع طبیعی مایع است که از آن سوخت‌های زیادی تولید می‌شود.

از نفت آن کارخانه برای ساخت بنزین استفاده می‌شود.

منطقه

اسم. منطقه، محدوده‌ی وسیعی از زمین است که معمولاً براساس برخی ویژگی‌های مشترک بنا شده‌است.

این منطقه‌ی رشد علف‌های هرز کشور است.

ته‌مانده

اسم. ته‌مانده‌ی چیزی مقدار کمی از آن است.

کریس دوست داشت هنگام فکر کردن به ایده‌ها از ته‌مانده‌ی کاغذها استفاده کند.

بخش

اسم. بخش، قسمتی از اقتصاد کشور در نوع خاصی از صنعت است.

ما فقط درباره‌ی چند کارخانه در بخش تولید، اطلاعات کسب کردیم.

تصدیق کردن

فعل. تصدیق کردن چیزی، موافقت با آن است.

او این دیدگاه را که آموزش موسیقی باید در مدارس حفظ شود را تصدیق کرد.

امرار معاش کردن

فعل. to subsist به‌معنای داشتن غذا، آب و پول موردنیاز برای زنده ماندن است.

بعضی از افراد مجبورند فقط با چند دلار در ماه زندگی کنند.

تعلیق کردن

فعل. تعلیق کردن چیزی به‌معنای تأخیر یا متوقف کردن وقوع آن برای مدتی است.

شرکت نفت تولید را تا زمانی که از ایمن بودن کارخانه مطمئن نباشد به حالت تعلیق درآورد.

پیوند / ترکیب

اسم. پیوند ترکیبی از ایده‌ها یا سبک‌های مختلف است.

موسیقی گروه ترکیبی از ژانرهای مختلف موسیقی بود.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 29

Word list

conversion [kənˈvəːrʃən]

n. Conversion is the act of changing something into a different state or form.

The city discussed the conversion of the parking lot into a skateboard park.

cram [kræm]

v. To cram things means to put them into a place that can barely contain them.

He crammed all of his shirts into the top drawer of the dresser.

defer [diˈfəːr]

v. To defer means to arrange for an action to happen at a later time.

The girl was very sleepy, so she chose to defer her bath until morning.

export [ˈekspɔːrt]

v. To export products means to sell them to other countries.

The United States exports many cereals and grains.

fume [fjuːm]

n. Fumes are unhealthy smoke and gases that are made by fires or chemicals.

The engine put unpleasant, black fumes into the air.

habitual [həˈbitjuəl]

adj. When something is habitual, it is a behavior that a person usually does or has.

The man was a habitual liar who was incapable of being honest with anyone.

justify [ˈdʒʌstəfai]

v. To justify something means to show or prove that it is necessary.

The government tried to justify its decision to bring the country into a war.

notwithstanding [nɒtwɪðˈstandɪŋ]

prep. We use notwithstanding when we want to show that although something has been done, it is not enough. A similar term is, in spite of.

Notwithstanding your objections, we have decided to move forward with the project.

output [ˈautput]

n. Output is the amount of something that a person or thing produces.

The boss hired more workers to increase the factory’s output of products.

overpopulation [ˌouvərpɒpjuˈleiʃən]

n. Overpopulation is the state of having too many people in an area.

The organization is concerned with overpopulation of the world.

patent [ˈpætənt]

n. A patent is a right to be the only person allowed to make or sell a new product.

He quickly established a patent for his brilliant invention.

penalize [ˈpiːnəlaiz]

v. To penalize someone means to punish him or her.

The team was penalized when they broke the rules.

petroleum [piˈtrouliəm]

n. Petroleum is a liquid natural resource from which many fuels are made.

The petroleum at that factory is used to make gasoline.

region [ˈriːdʒ(ə)n]

n. A region is a large area of land usually based on some common feature.

This is the weed growing region of the country.

scrap [skræp]

n. A scrap of something is a small amount of it.

Chris liked to use many scraps of paper when thinking up ideas.

sector [ˈsektə:r]

n. A sector is a part of a country’s economy in a specific type of industry.

We learned about just a few of the factories within the manufacturing sector.

subscribe [səbˈskraib]

v. To subscribe to something is to agree with it.

She subscribed to the view that musical education should be kept in schools.

subsist [səbˈsist]

v. To subsist means to have the food, water, and money needed to stay alive.

Some people are forced to subsist on only a few dollars a month.

suspend [səsˈpend]

v. To suspend something means to delay or stop it from happening for a while.

The oil company suspended production until it was sure the factory was safe.

synthesis [ˈsinθəsis]

n. A synthesis is a combination of different ideas or styles.

The band’s music was a synthesis of many different musical genres.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.