واژگان

فصل: کتاب چهارم / درس: مدیر فاسد / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۱۰

لیست کلمات

مدیر

اسم. مدیر کسی است که کسب‌وکار، شرکت یا مؤسسه‌ای را کنترل می‌کند.

همه داخل فروشگاه هر کاری که مدیر از آن‌ها می‌خواست را انجام می‌دادند.

ثروتمند

صفت. اگر کسی ثروتمند باشد، پول‌دار و مرفه هستند.

مردم شهر معمولاً از مردم روستا مرفه‌تر هستند.

حسابرسی کردن

فعل. to audit یعنی بررسی اطلاعات مالی یک شخص یا کسب‌وکار.

دولت معمولاً شرکت‌هایی را که درآمدهایی کمتر از حد معمول را گزارش می‌دهند، مورد بازرسی مالی قرار می‌دهند.

خودکارسازی

فعل. شرکتی را خودکارسازی کردن یعنی دستگاه‌ها و کامپیوترهایی نصب کنید تا کارها را انجام دهد.

وقتی بانک دست به خودکارسازی زد، شروع به نصب دستگاه‌های خودپرداز کرد.

رشوه دادن

فعل. به کسی رشوه دادن یعنی به‌صورت غیرقانونی با پول آن‌ها را به انجام کمک یا لطفی ترغیب کردن.

به قاضی رشوه داده شده بود تا مظنون را آزاد کند.

فاسد

صفت. اگر کسی فاسد باشد، برای پول یا شهرت قانون شکنی می‌کند.

پلیس‌های فاسد مرد را دستگیر نکردند چون به آن‌ها پول داد.

دور انداختن

فعل. to dispose of یعنی از دست چیزی خلاص شدن.

او قوطی را داخل سطل زباله انداخت.

دفتر مرکزی

اسم. دفتر مرکزی، ساختمانی است که رئیس‌های یک شرکت آنجا کار می‌کنند.

او جاده‌ی طولانی را تا دفتر مرکزی طی کرد چون روز خوبی بود.

انگیزه

اسم. انگیزه چیزی است که کسی را وادار می‌کند کاری را انجام دهد.

شانس بردن جایزه انگیزه‌ای بود که باعث شد مردم آن بازی را انجام دهند.

زیرساخت

اسم. infrastructure مجموعه‌ای از خدماتی است که برای مدیریت و گرداندن یک جامعه یا کسب‌وکار موردنیاز است.

خطوط انتقال برق بخش‌های مهمی از زیرساخت‌های شهری است.

قانون‌گذاری کردن

فعل. to legislate یعنی وضع قوانین.

سناتورها باید منصفانه و عادلانه قانون‌گذاری کنند، تا بیشتر مردم از مزایا بهره‌مند شوند.

قانونی

صفت. اگر چیزی قانونی باشد، براساس قانون قابل‌قبول است.

او طرحی قانونی یافت تا برای کارش بودجه و پول اضافه جمع کند.

دستکاری کردن

فعل. چیزی را دستکاری کردن یعنی ماهرانه و به‌شکلی غیرمنصفانه آن را کنترل کردن یا تحت‌تأثیر قرار دادن.

دکتر داده‌ها را دستکاری کرد تا کاری کند به نظر برسد آن درمان دارد جواب می‌دهد.

اجناس

اسم. اجناس، کالاهایی هستند که آماده‌ی خریده شدن یا فروخته شدن هستند.

فروشگاه اجناس بیشتری را اضافه کرد، چون خریداران بیشتری وجود داشتند.

خرده‌فروشی

اسم. خرده‌فروشی عملِ فروختن اجناس به عموم، اغلب برای استفاده‌ی شخصی است.

اگرچه درست کردن یک تی‌شرت ارزان است، هنگامی که به قیمت خرده‌فروشی می‌رسد، قیمتش ده برابر بیشتر می‌شود.

درآمد

اسم. revenue درآمدِ شرکت است.

محصولات جدید درآمد ماهانه‌ی آن کسب‌وکار را افزایش داد.

آشغال

اسم. آشغال، زباله یا ضایعات است.

زمینِ دورِ سطل زباله پوشیده از همه‌جور آشغالی بود.

یارانه

اسم. یارانه پولی است که دولت به شرکت‌ها پرداخت می‌کند تا به آن‌ها کمک کند.

آن مقام دولتی به آن شرکت یارانه داد، تا بتواند دو کارخانه‌ی جدید باز کند.

معامله

اسم. transaction عمل خریدن یا فروختن چیزی است.

از آنجا که کارمند در آن کار تازه‌کار بود، معامله‌ی ساده مدت‌زمان زیادی طول کشید.

نقض کردن

فعل. قانون یا توافقی را نقص کردن یعنی شکستن آن.

من جریمه شدم، چون پلیس گفت محدوده‌ی مجاز سرعت را نقض کرده بودم.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 10

Word list

administrator [ædˈminəstreitər]

n. An administrator is a person who controls a business, company, or organization.

Everyone in the store did whatever the administrator asked them to do.

affluent [ˈæflu(:)ənt]

adj. If someone is affluent, they are wealthy.

People in the city are usually more affluent than people in the country.

audit [ˈɔːdit]

v. To audit means to inspect financial records from a person or business.

The government usually audits companies that report lower than usual incomes.

automate [ˈɔːtəmeit]

v. To automate something means to have machines or computers do the work.

When the bank automated, it started installing ATM machines.

bribe [braib]

v. To bribe someone means to illegally persuade them for a favor with money.

The judge was bribed so that she would set the suspect free.

corrupt [kəˈrʌpt]

adj. If someone is corrupt, they break the law for money or fame.

The corrupt policeman didn’t arrest the man because he gave them money.

dispose [diˈspouz]

v. To dispose of something means to get rid of it.

He disposed of the can by throwing it into the recycle bin.

headquarters [ˈhedˈkwɔːrtərz]

n. A headquarters is a building where the bosses of a company work.

He toke the long route to headquarters, because it was a nice day.

incentive [inˈsentiv]

n. An incentive is what makes a person want to do something.

The chance of winning a prize was an incentive to get people to play the game.

infrastructure [ˈinfrəˌstrʌtʃər]

n. An infrastructure is a collection of services needed to run a society or business.

Power lines are important parts of a city’s infrastructure.

legislate [ˈledʒisleit]

v. To legislate means to make laws.

Senators have to legislate fairly, so most people will enjoy the benefits.

legitimate [liˈdʒitəmit]

adj. If something is legitimate, then it is acceptable according to the law.

She found a legitimate plan to raise extra funds for her vacation.

manipulate [məˈnipjəleit]

v. To manipulate something means to skillfully or unfairly control or affect it.

The doctor manipulated the data to make it look like the cure was working.

merchandise [ˈməːrtʃəndaiz]

n. Merchandise is goods ready to be purchased or sold.

The store added more merchandise, because there were more shoppers.

retail [ˈriːteil]

n. Retail is the activity of selling goods to the public, often for personal use.

Although cheap to make, once a t-shirt reaches retail, it costs ten times as much.

revenue [ˈrevənjuː]

n. Revenue is the income made by a company.

The new products really increased the business’s monthly revenue.

rubbish [ˈrʌbiʃ]

n. Rubbish is trash or waste.

The floor around the garbage can was covered with all kinds of rubbish.

subsidy [ˈsʌbsidi]

n. A subsidy is money given by the government to companies to assist them.

The official gave the company a subsidy, so it could open two new factories.

transaction [trænˈsækʃən]

n. A transaction is an act of buying or selling something.

Because the clerk was new at the job, the simple transaction took a long time.

violate [ˈvaiəleit]

v. To violate a law, rule, or agreement means to break it.

I was given a ticket, because the policeman said I violated a traffic law.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.