واژگان

دوره: کتاب چهارم / : درس لیسانس / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

واژگان.

بخش9

لیست لغات

تحلیلی. صفت. اگر چیزی تحلیلی باشد، به منطق و استدلال ربط دارد

آن مقاله تحلیل، طرح جدید را مورد انتقاد قرار دارده و طرح خودش را ارائه میداد.

منطقه. اسم. منطقه، یک مکان بزرگ معقولانه است.

او با منطقه محلی خیلی آشنا بود

مرد مجرد. اسم . یک مرد مجرد مردی است که ازدواج نکرده.

از آنجا که جیسون مجرد بود، خودش خودش خرید هایش را انجام می داد.

شناختی. صفت. اگر چیزی شناختی باشد، به یادگیری و شناختن چیز ها مربوط است.

بعد از معاینه بدنی، توانایی شناختی او مورد آزمایش قرار گرفت.

تصادف .صفت. یک تصادف، عمل برخورد دو چیز به هم است.

برخورد بین دو ماشین صدای بلندی را ایجاد کرد.

شایسته.صفت. اگر کسی دارای صلاحیت (شایسته) باشد، می تواند درست فکر و عمل کند.

کارمندان شایسته خیلی بهتر از کارمندان بدون معلومات هستند

دیپلم. اسم. دیپلم یک مدرک است که ثابت می کند کسی دوره های تحصیلی اش را تکمیل کرده است.

مری بعد از چهار سال دانشگاه، سرانجام یک دیپلم(مدرک) داشت.

عالی بودن. فعل. در زمینه ای یا فعالیتی عالی بودن به معنی ماهر و خیلی خوب بودن در آن است.

جنی در نواختن پیانو عالی است.

زمین شناسی.اسم. زمین شناسی،علم مطالعه ی ساختار های طبیعی زمین و چگونگی تغییر آن است

چون او زمین شناسی می خواند، می دانست کوه ها چطور تشکیل می شوند.

بدون کم و کسر . صفت. چیزی که بدون کم و کسر است، بخش مهمی از یک کل است.

او یک عضو بدون کم وکسر در تیم ماست.

عقل. اسم. عقل و هوش، توانایی یک انسان در فهمیدن سریع چیز هاست.

او به خاطر هوشِ سریع و قوی به علاوه زیبایی اش شناخته شده بود

شغل. اسم. شغل شما، کاری است که برای به دست اوردن پول انجام می دهید.

او الان یک شغل پر در آمد دارد.

زیرک . صفت. اگر کسی زیرک باشد، آنها با هوش هستند.

تنها باهوشترین دانش آموزها توانستند آن مسئله ی ریاضی را حل کنند.

حداقل.صفت. حداقل، کوچکترین مقدار است

حداقل دمای این منطقه در زمستان چند است؟

فیزیولوژی.اسم. فیزیولوژی شامل علم مطالعه چگونگی تاثیر مغز در فکر و عمل ما است

فیزیولوژی دیدن، یک موضوع حیرت آور است.

رادیواکتیو.صفت. اگر چیزی پرتوزا باشد، آنوقت تشعشعات ساطع می کند و یا به تشعشعات مرتبط است.

مواد پرتوزا میتواند برای سلامتی همه خیلی مضر باشد

نسبیت. اسم. نسبیت یک مجموعه ایده در مورد زمان و فضا است که توسط آلبرت انیشتین توسعه داده شده

نسبیت می اموزد که نور در جهان با یک سرعت یکسان حرکت می کند.

جامعه شناسی. اسم. جامعه شناسی علم مطالعه جامعه بشری، سازمان ها و مشکلات آن است.

جامعه شناسی می آموزد که مشکلات مردم نتیجه ی جامعه آن هاست.

نظری.صفت. اگر چیزی نظری باشد، مبتنی بر نظریه و تئوری است تا تجربه.

نتیجه گیری او صرفا نظری بود و نمی خواست عمومی شود.

ضعیف. صفت. اگر شخصی ضعیف باشد، قوی و سالم نیستند.

او هنوز بعد از مریضی اش ضعیف است.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 9

Word list.

analytic [ˌænəˈlitik] adj. If something is analytic, it is related to logic and reasoning.

The analytic article criticized the new plan and presented one of its own.

area[ˈeəriə] n. An area is a reasonably large place.

He was very familiar with the local area.

bachelor [ˈbætʃələr] n. A bachelor is an unmarried man.

Since he was a bachelor, Jason did his shopping by himself.

cognitive [ˈkɒgnətiv] adj. If something is cognitive, it is related to learning and knowing things.

After her physical examination, her cognitive skills were tested.

collision [kəˈliʒən] n. A collision is the act of two things hitting into each another.

The collision between the two cars created a loud noise.

competent [ˈkɒmpətənt] adj. If someone is competent, they are able to think or act successfully.

Competent employees are much better than unknowledgeable ones.

diploma [diˈploumə] n. A diploma is a certificate proving that someone has completed their studies.

After four years of college, Mary finally had a diploma.

excel [ikˈsel] v. To excel at a subject or activity means to be very good at it.

Jenny excels at playing the piano.

geology [dʒiˈɒlədʒi] n. Geology is the study of the Earth’s natural structures and how they change.

Because he studied geology, he knew how the mountains were formed.

integral[ˈɪntɪɡr(ə)l] adj. Something that is integral is an important part of the whole.

She is an integral member of our team.

intellect [ˈintəlekt] n. An intellect is a person’s ability to understand things easily.

She was known for her quick and strong intellect as well as her beauty.

job[dʒɒb] n. Your job is the work you do to earn money.

He now has a hight paying job.

keen [kiːn] adj.If someone is keen, they are intelligent.

Only a keen students could have solved that math problem.

minimum[ˈmɪnɪməm] adj. The minimum is the smallest amount.

What is the minimum temperature in winter in this area?

physiology [ˌfiziˈɒlədʒi] n. Physiology involve’s the study of how the brain effects our thought and actions.

The physiology of seeing, is a fascinating subject.

radioactive [reidiouˈӕktiv] adj. If something is radioactive, then it lets out, or is related to, radiation.

Radioactive states can be very bad for anyone’s health.

relativity [ˌreləˈtivəti] n. Relativity is a set of ideas about time and space developed by Albert Einstein.

Relativity teaches that light travels at the same speed throughout the universe.

sociology [ˌsousiˈɒlədʒi] n. Sociology is the study of human society, its organizations, and problems.

Sociology teaches that people’s problems are a result of their society.

theoretical [θiəˈretikəl] adj. If something is theoretical, it is based on theory rather than experience.

His conclusion was only theoretical and not meant to be publicized.

Weak[wiːk] adj. If someone is weak, they are not strong and healthy.

She is still weak after the illness.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.