واژگان

دوره: کتاب سوم / : سیرک / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش 22

فهرست لغت.

اسکان دادن

فعل. اسکان دادن یعنی جای کافی داشتن.

اتاق جلسه می تواند 9 نفر را جا بدهد.

سیرک

اسم. سیرک یک نمایش در حال سفر با حیوانات و آدمهاست.

من دوست دارم به سیرک بروم تا شیرین کاری حیوانات را ببینم.

همزمان رخ دادن.

فعل. تلاقی زمانی داشتن یعنی در یک زمان رخ دادن.

تولدم با کریسمس همزمان شده.

ماموریت دادن به کسی

فعل. به کسی چیزی را سفارش دادن یعنی به آنها پول بدهید تا آن کار را بکنند.

به هنرمند سفارش داده شد یک تصویر خلق کند.

مقدار، اندازه

اسم. دوز مقدار مشخص از یک دارو است که هر بار مصرف می کنید.

قبل اینکه به رختخواب بروم مادرم مقداری دارو به من داد.

رنگ کردن

فعل. رنگ کردن چیزی یعنی استفاده از یک ماده شیمیایی مخصوص آن را به رنگ خاصی درآوردن.

دیروز والری موهایش را داد در آرایشگاه رنگ کردند.

حد، گستره

اسم. اندازه یک چیز یعنی اینکه چقدر بزرگ، مهم یا خطیر است.

او به حدی خورد که اضافه وزن پیدا کرد.

جنسیت

اسم. جنسیت دسته بندی است که پسر بودن یا دختر بودن را توصیف می کند.

جنسیت نوزاد تازه متولد شده اش را می دانی؟

تیتر

اسم. تیتر عنوان یک مقاله روزنامه است.

تیتر صفحه اول در مورد اقتصاد بود.

غیر رسمی

صفت. یکی چیز غیر رسمی، چیزی است که معمول و غیر رسمی است.

آنها جلسه ای غیر رسمی داشتند تا در مورد تجاربشان صحبت کنند.

جویا شدن

فعل. جویا شدن در مورد چیزی یعنی پرس و جو کردن در مورد آن.

پدر زنگ زد تا در مورد قیمت بلیط نمایش سوال کند.

پیام رسان

اسم. پیام رسان کسی است که اطلاعات را از جایی به جایی دیگر می برد (منتقل می کند).

پیام رسان سند مهمی را به اداره تحویل داد.

به دقت نگاه کردن

فعل. به دقت نگاه کردن چیزی یعنی آن را با دقت تماشا کردن.

او از لای پنجره به دقت مردم را نگاه می کرد.

پرتره

اسم. یک پرتره نقاشی یا عکس از یک نفر است.

وقتی به موزه رفتم پرتره های مذهبی زیادی را دیدم.

ژست گرفتن

فعل. ژست گرفتن یعنی بدون حرکت ایستادن.

بچه ها و سگشان برای گرفتن یک عکس ژست گرفتند.

مزرعه

اسم. یک مزرعه بزرگ است که در آنجا حیوانات نگهداری می شوند.

عمویم اسب های زیادی در مزرعه اش دارد.

هدایت کردن

فعل. چیزی را هدایت کردن یعنی کنترل کردن اینکه به کجا برود.

او ماشین مسابقه را در پیست مسابقه هدایت کرد.

رگه، خط

اسم. رگه یک خط ضخیم است.

پرچم آمریکا خط های قرمز و سفید دارد.

اهلی

صفت. یک جانور اهلی از نزدیک شدن به انسان نمی ترسد.

پرنده اهلی روی دستش نشست.

وسوسه کردن

فعل. وسوسه کردن مردم یعنی پیشنهاد دادن چیزی که می خواهند ولی نباید داشته باشند.

گرسنه نبودم ولی او من را با یک تکه از کیک مورد علاقه ام وسوسه کرد.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 22

Word list.

accommodate [əˈkɒmədeɪt] v. To accommodate is to have enough room.

The meeting room can accommodate nine people.

circus [ˈsəːrkəs] n. A circus is a traveling show with animals and people. I like to go to the circus to see the animals do tricks.

coincide [kouinˈsaid] v. To coincide means to happen at the same time. My birthday coincides with Christmas.

commission [kəˈmɪʃən] v. To commission someone to do pay that person to do some job. The artist was commissioned to create a picture.

dose [dous] n. A dose is a certain amount of medicine take at one time. My mother gave me a dose of medicine before I went to bed.

dye [daɪ] v. To dye something is to make it a certain color by using a special chemical. Valery got her hair dyed at the salon yesterday.

extent [ɪksˈtent] n. The extent of something is how large, important, or serious it is. He ate to such an extent that he became overweight.

gender [ˈdʒendər] n. Gender is a category that describes being either a boy or a girl. Do you know the gender of her new baby?

headline [ˈhedlaɪn] n. A headline is the title of a newspaper story. The headline on the front page was about the economy.

informal [ɪnˈfɔːrməl] adj. An informal thing is casual and relaxed not official. They had an informal meeting to talk about their experiences.

inquire [ɪnˈkwaɪər] v. To inquire about something is to ask about it. Dad called to inquire about the price of tickets for the show.

messenger [ˈmesəndʒər] n. A messenger is one who carries information from one place to another. The messenger delivered an important document to the office.

peer [pɪər] v. To peer at something is to watch it carefully. She peered at people through the window.

portrait [ˈpɔːrtrɪt] n. A portrait is a painting or photograph of someone. I saw many religious portraits when I went to the museum.

pose [pouz] v. To pose is to stay in one place without moving. The kids and their dog posed for a picture.

ranch [ræntʃ] n. A ranch is a large farm where animals are kept. My uncle has many horses on his ranch.

steer [stɪə:r] v. To steer something is to control where it goes. He steered the go-cart around the track.

stripe [straɪp] n. A stripe is a thick line. The flag of the United States has red and white stripes.

tame [teɪm] adj. A tame animal is not afraid to be near people. The tame bird rested on his hand.

tempt [tempt] v. To tempt people is to offer them something they want but shouldn’t have. I wasn’t hungry, but she tempted me with a piece of my favorite cake.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.