مجموعه ی اول

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 1 : مجموعه ی اول

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 40 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Born with a silver spoon را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Call it a day را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Keep Someone At Arm's Length را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Not in the Cards را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح On A Shoestring را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Plant A Seed را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح R and R را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Significant Other را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Spick and Span را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Under the gun را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Come Rain or Shine را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cut Someone Some Slack را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Go for Broke را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Lay it On Thick را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Long Shot را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Love is Blind را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح On the Double را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Over the Moon را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Play Hooky را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Tiptoe را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Beat Around the Bush را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Call Shotgun را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Diamond in the Rough را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح In the Nick of Time را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Nothing to Sneeze At را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Spill the Beans را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Starstruck را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح To Mince Words را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح What's the Catch را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Whitewash را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Bank on Something را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Body and Soul را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cook the Books را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cry Wolf را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Force Someone's Hand را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح In the Dark را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Lion's Share را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح One-Trick Pony را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Toss-Up را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Window Dressing را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.