مجموعه ی هشتم

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 8 : مجموعه ی هشتم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح At the Drop of a Hat را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح A Wolf in Sheep's Clothing را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Baggage را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Best of Both Worlds را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Break Even را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Bucket List را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cool as a Cucumber را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Deer in the Headlights را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Fall Through the Cracks را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Fly on the Wall را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Fly Under the Radar را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Get Roped Into را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Keep Your Eye on the Ball را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Living Under a Rock را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Moving Target را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Push the Envelope را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح That Ship Has Sailed را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح The Last Straw را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Throw the Baby Out with the Bathwater را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Wiggle Room را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.