واژگان

فصل: کتاب ششم / درس: انتخاب سردبیر / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۲۷

لیست کلمات

ترسو

اسم. ترسو شخصی است که برای انجام کارهای ریسکی یا خطرناک شهامت ندارد.

آتش‌نشان‌ها نمی‌تواند ترسو باشند. آن‌ها باید بتوانند سریع عمل کنند.

حذف کردن

فعل. to delete sth به‌معنای حذف یا پاک کردن مطالب نوشته‌شده است.

چندین خط از سخنان او حذف شده بود.

صادق

صفت. اگر کسی earnest باشد، صادق است.

این کودک وقتی به مادرش گفت چگونه ظرف را شکست، بسیار صادق بود.

قومی

صفت. اگر چیزی قومی باشد، مربوط به گروهی با فرهنگ مشابه است.

بسیاری از بخش‌های شهر، محل زندگی جوامع مختلف قومی است.

استثنا کردن

فعل. کنار گذاشتن کسی به‌معنای نپذیرفتن او در یک گروه است.

کارول از این مسابقه حذف شد، زیرا دوستش داور بود.

دست‌اول

صفت. اگر چیزی دست‌اول باشد، از منبع اصلی است.

اگر می‌خواهید دانش دست‌اول داشته باشید، از شخصی که آن را دیده است بپرسید.

روان، سلیس

صفت. اگر کسی به زبانی تسلط داشته باشد، می‌تواند به‌خوبی صحبت کند.

او به‌حدی به زبان آلمانی تسلط داشت که فکر می‌کردید اهل آلمان است.

امپراتوری

صفت. اگر چیزی امپراتوری باشد، مربوط به یک امپراتوری است.

این سکه‌های قدیمی شاهنشاهی زمانی در امپراتوری روم استفاده می‌شدند.

فراگیر

صفت. اگر مطلبی فراگیر باشد، برای همه‌ی گروه‌ها و افراد جامعه باز است.

یک رویداد فراگیرتر امکان حضور کودکان را فراهم می‌آورد.

قانون‌گذاری

اسم. قانون‌گذاری بخشی از دولت است که قوانین را وضع می‌کند.

این سناتور ده سال در مجلس قانون‌گذاری کشور خدمت کرده بود.

زبان‌شناختی

صفت. اگر چیزی زبان‌شناختی باشد، مربوط به زبان است.

یک روش زبانی برای مطالعه‌ی فرهنگ، معطوف به کلمات درون آن فرهنگ است.

تک‌زبانه

صفت. اگر کسی تک‌زبانه باشد، فقط به یک زبان صحبت می‌کند.

در اقتصاد جهانی امروز، تک‌زبانه بودن فرصت‌های شما را محدود می‌کند.

ملیت

اسم. ملیت یک هویت است که مبتنی بر ملتی است که از آن می‌آیید.

ملیت او آلمانی است، اما به زبان‌های فرانسه، اسپانیایی و کره‌ای صحبت می‌کند.

میهن‌پرست

اسم. میهن‌پرست شخصی است که کشورش را دوست دارد و از آن حمایت و دفاع می‌کند.

هرساله جوانان میهن‌پرست به ارتش کشورشان می‌پیوندند.

تحت تعقیب قرار گرفتن

فعل. to prosecute someone به‌معنای اقدام قانونی علیه کسی است.

آن‌ها به‌دلیل ماهیگیری بدون مجوز در رودخانه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

نژادی

صفت. اگر چیزی نژادی باشد، مربوط به یک یا چند نژاد است.

تفاوت بین گروه‌های نژادی ویژگی‌های جسمی و فرهنگ است.

جدی

صفت. اگر چیزی solemn باشد، جدی و صادقانه است.

استاد روابط جدی بین او و دانشجویانش را ترجیح می‌داد.

همبستگی

اسم. همبستگی اتحادیه‌ای است که از مسئولیت‌ها یا منافع مشترک تشکیل شده‌است.

همه‌ی شهروندان برای نشان دادن همبستگی برای ایجاد تغییر در کنار هم قرار گرفتند.

تدبیر

اسم. تدبیر توانایی جلوگیری از آزار افراد هنگام برخورد با مشکلات است.

از آنجا که هر دو طرف با هم توافق نمی‌کردند، برای صلح نیاز به کسی با تدبیر داشت.

تضعیف کردن

فعل. تضعیف کسی به‌معنای خیانت به او یا تضعیف تلاش‌ها یا اقتدار او است.

این اسناد به تضعیف اعتماد کارگر به صداقت کارفرمایان کمک کرد.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 27

Word list

coward

n. A coward is a person who lacks courage to do risky or dangerous things.

A firefighter cannot be a coward. They have to be able to act quickly.

delete

v. To delete something means to remove or erase written material.

Several lines had been deleted from her speech.

earnest

adj. If someone is earnest, then they are honest.

The child was very earnest when she told her mother how she broke the dish.

ethnic

adj. If something is ethnic, then it is related to a group with a similar culture.

Many sections of the city are home to different ethnic communities.

exclude

v. To exclude someone means to not accept them into a group.

Carol was excluded from the contest, because her friend was a judge.

firsthand

adj. If something is firsthand, then it is from an original source.

If you want firsthand knowledge, ask someone who saw it.

fluent

adj. If someone is fluent in a language, then they are able to speak it very well.

She was so fluent in German that you’d have thought she was from Germany.

imperial

adj. If something is imperial, then it is related to an empire.

These old imperial coins were once used in the Roman Empire.

inclusive

adj. If something is inclusive, then it is open to all groups and people in society.

A more inclusive event would have allowed children to attend.

legislature

n. A legislature is the section of a government that makes laws.

The senator had served ten years in the national legislature.

linguistic

adj. If something is linguistic, then it is concerned with language.

A linguistic way of studying culture focuses on words within that culture.

monolingual

adj. If someone is monolingual, then they speak only one language.

In today’s global economy, being monolingual limits your opportunities.

nationality

n. Nationality is an identity based on the nation from which you come.

His nationality is German, but he speaks French, Spanish, and Korean.

patriot

n. A patriot is someone who loves, supports, and defends their country.

Every year, young patriots join their country’s militaries.

prosecute

v. To prosecute someone means to take legal action against them.

They were prosecuted for fishing in the river without a permit.

racial

adj. If something is racial, then it is related to a race or races.

The differences between racial groups are physical characteristics and culture.

solemn

adj. If something is solemn, then it is serious and honest.

The professor preferred a solemn relationship between him and his students.

solidarity

n. Solidarity is a union formed from common responsibilities or interests.

All the citizens came together in a show of solidarity to create change.

tact

n. Tact is the ability to avoid offending people when dealing with problems.

Since both sides would not agree, it required someone with tact to make peace.

undermine

v. To undermine someone means to betray them or weaken their efforts or authority.

The documents helped to undermine the worker’s trust in their bosses honesty.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.