واژگان

دوره: کتاب سوم / : جزیره / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش 30

فهرست لغت

خط ساحلی

اسم. خط ساحلی طرح کلی سواحل یک کشور است.

او متوجه شد که بیشتر شهرهای استرالیا در خط ساحلی قرار دارند.

بازداشتن

فعل. بازداشتن به معنای جلوگیری یا دلسرد کردن کسی از انجام کاری است.

جاده های یخی مردم را از رانندگی با خودروهایشان بازمی دارد.

طراحی کردن

طراحی چیزی به معنای ارائه ایده یا برنامه ریزی در مورد آن

سارقان طرحی را برای سرقت الماس طراحی کردند.

مسافت

اسم. مسافت فاصله بین دو نقطه است.

فاصله میان آمریکا و روسیه حدود ۸۰۰۰ کیلومتر است.

تجربه، تخصص

اسم. تخصص یعنی دانش و مهارت کافی در انجام کاری داشتن.

جان در تبلیغات تخصص زیادی دارد. او می تواند هر چیزی را بفروشد!

ترک، شکاف

اسم. شکاف یعنی ترک یا شکستگی در چیزی.

روی آن پا نایستید زیرا شکستگی وجود دارد. ممکن است بدتر شود.

سردرد

اسم. سردرد ، درد در سر فرد است.

خواهرم هر بار که استرس زیادی دارد سردرد می گیرد.

پیاده سازی کردن، اجرا کردن

فعل. اجرای کردن چیزی به معنای اطمینان از انجام آنچه که برنامه ریزی شده.

این مدرسه تصمیم گرفت یک استراتژی آموزشی جدید اجرا کند.

بینش

اسم. بینش یعنی درک عمیق و دقیق از چیزی.

کتاب فیزیک به دانش آموزان بینش جدیدی در مورد جاذبه داد.

شاخه

اسم. شاخه یک بخش بزرگ روی یک درخت است.

میمون روی شاخه درخت نشست و از یک تکه میوه لذت برد.

قدرت

اسم. قدرت به معنی توان یا استحکام است.

با تمام قوا سعی کنید آن لاستیک سنگین را بلند کنید.

خوش بینی

اسم. خوش بینی حالتی امیدوار بودن به آینده است.

مادر نسبت به آینده فرزندانش خوش بین بود.

ماهر

صفت. ماهر یعنی توانایی انجام کاری به نحو احسن.

منشی ها در تایپ سریع مهارت دارند.

قایق مسطح الواری

اسم. نوعی قایق تخت است.

او با قایق از میان اقیانوس آرام عبور کرد.

مرز، خط الرأس

اسم. خط الراس تکه ای بلند و باریک از زمین برآمده است.

خرس قهوه‌ای در لبه کوه به راه افتاد.

شانه

اسم. شانه بخشی از بدن بین بالای بازو و گردن است.

او دوچرخه اش را روی شانه اش حمل کرد.

تنه زدن، هل دادن

فعل. هل دادن چیزی به معنای فشار دادن آن با قدرت زیاد است.

او، او را از راه کنار زد.

همسر

اسم. همسر شخصی است که کسی با او ازدواج کرده است.

من با همسرم و دو فرزندمان در خانه ای زندگی می کنیم.

فشار دادن، پرتاب کردن

فعل. رانش یعنی فشار آوردن یا حرکت سریع چیزی با شدت زیاد.

مشت زن مشت خود را به کیسه فرو کرد.

تحمل كردن

فعل. تحمل کردن چیزی به معنای توانایی پذیرش آن حتی در صورت ناخوشایند بودن.

وقتی عجله دارید ، تحمل علائم راهنمایی و رانندگی سخت است.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 30

Word list.

coastline

n. A coastline is the outline of a country’s coast.

He noticed that most of the cities in Australia are on the coastline.

deter

v. To deter means to prevent or discourage someone from doing something.

Icy roads deter people from driving their cars.

devise

To devise something means to come up with an idea or plan about it.

The thieves devised a plan to steal the diamonds.

distance

n. A distance is how far it is between two points.

The distance between America and Russia is about 8,000 km.

expertise

n. Expertise is the knowledge and skills to do something well.

John has a lot of advertising expertise. He can sell anything!

fracture

n. A fracture is a crack or break in something.

Don’t stand on that leg because there is a fracture. It might get worse.

headache

n. Headache is a pain in one’s head.

My sister gets a headache every time she has a lot of stress.

implement

v. To implement something means to ensure that what has been planned is done.

The school decided to implement a new teaching strategy.

insight

n. Insight is a deep and accurate understanding of something.

The physics textbook gave the student a new insight about gravity.

limb

n. A limb is a large branch on a tree.

The monkey sat on the tree limb and enjoyed a piece of fruit.

might

n. Might means strength or power.

Try with all your might to lift the heavy tire.

optimism

n. Optimism is the state of being hopeful about the future.

The mother had optimism about her children’s futures.

proficient

adj. Proficient means able to do something well.

Secretaries are proficient at typing quickly.

raft

n. A raft is a flat kind of boat.

He sailed across the Pacific Ocean on a raft.

ridge

n. A ridge is a long, narrow piece of raised land.

The brown bear walked along the edge of the mountain ridge.

shoulder

n. A shoulder is the body part between the top of the arm and the neck.

He carried his bike on his shoulder.

shove

v. To shove something is to push it with a lot of power.

She shoved him out of the way.

spouse

n. A spouse is the person to whom someone is married.

I live in a home with my spouse and our two children.

thrust

v. To thrust means to push or move something quickly with a lot of force.

The boxer thrust his fist into the punching bag.

tolerate

v. To tolerate something means to be able to accept it even when it is unpleasant.

When you are in a hurry, it can be hard to tolerate traffic signals.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.