واژگان

دوره: کتاب سوم / : دالتون و قلدر / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش 9

فهرست لغت

متحد

اسم. متحد کسی است که کمک یا حمایت به یک فرد یا گروه را می پذیرد.

خوشحال بودم که متحدان زیادی پیدا کردم که با من هم نظر بودند.

پز دادن

فعل. پز دادن یعنی چطور در مورد عالی بودن چیزی صحبت کنید.

ما همه از گوش دادن گوش دادن به پز دادن اون به خودش در تمام روز خسته شدیم.

بالا جهیدن، پریدن

فعل. بالا جهیدن یعنی حرکت دادن یک چیزی به سمت بالا و دور شدن از آن سطح به واسطه ضربه ای که به آن میزند.

اُون توپ را به زمین زد و توپ بالا پرید.

زورگو، قُلدر

اسم. آدم زورگو کسی است که با دیگران بد است.

آن دو زورگو همیشه سر به سر بچه های کوچکتر و ضعیف تر می گذاشتند.

کربوهیدرات

اسم. کربوهیدرات ها مواد داخل غذاهایی مانند نان هستند که به شما انرژی می دهند.

کربوهیدرات هایی مانند برنج منبع خوب انرژی برای آدم های پرتحرک و فعال است.

خزیدن، چهار دست و پا رفتن

فعل. خزیدن یعنی حرکت آرام روی دست و زانو است.

نوزاد چهار دست و پا کف زمین راه می رفت.

شکست دادن

فعل. کسی را شکست دادن یعنی آنها را در یک بازی یا نبرد مغلوب کنید.

قهرمان رقیبش را در مسابقه مشت زنی شکست داد.

صفحه ساعت دیواری

اسم. صفحه ساعت دیواری یک ابزار مدور مثل جلوی ساعت است.

به صفحه ساعت دیواری نگاه کردم تا ببینم ساعت چند است.

غالب، چیره

صفت. یک فرد یا شی چیره قوی تر از دیگران است.

گوریل یکی از جانوارن غالب در جنگل است.

کل، تمام.

صفت. کل به معنای همه یک چیز یا گروه است.

کل میز با غذا پوشانده شده بود (پُر شده بود).

رحم و بخشش

اسم. رحم و بخشش یک احساس و عمل مهربانانه است.

او از رییسش طلب بخشش و رحم کرد که او را اخراج نکند.

سر تکان دادن

فعل. سر تکان دادن حرکت سر از بالا به پایین است.

در حینی که به آهنگ گوش میدادم سرم را تکان می دادم.

رقیب

اسم. رقیب فرد یا گروهی است که برای شکست یک فرد یا گروه دیگر تلاش می کند.

در زمین بازی، رقبای ما شایستگی بالاتری نسبت به ما داشتند.

دعوا و مشاجره کردن

فعل. مشاجره کردن یعنی بحث و مجادله کردن.

بیلی با همسرش سر خرید خانه جدید بحث و جدل کرد.

حریف، رقیب

اسم. رقیب کسی است که سعی در رسیدن به چیزی داره که دیگری هم آن را می خواهد.

سه حریف همه برای یک کار داشتند رقابت می کردند.

دردناک

صفت. دردناک به معنای احساس یا عامل درد است.

کمر مونا، بعد از بلند کردن جعبه سنگین درد داشت.

نیش زدن، گزیدن

فعل. نیش زدن یعنی فرو کردن بخشی تیز به درون بدن و باعث درد شدن.

سوزن بازویم را سوراخ کرد و باعث شد بگویم: آخ!

خیلی زور زدن

فعل. زور زدن یعنی سخت تلاش کردن.

کیسی برای بلند کردن جعبه سنگین زور زیادی زد.

شکنجه

اسم. شکنجه به عملی گفته میشه که باعث درد فیزیک و روحی می شود.

گِرِگ فکر میکرد که مقاله نویسی یک شکنجه است.

کشتی گرفتن

فعل. کشتی گرفتن یعنی تلاش هل دادن حریف و زمین زدنش.

پدرم وقتی دبیرستانی بود دوست داشت کشتی بگیرد.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 9

Word list.

ally [ˈælaɪ] n. An ally is someone who agrees to help or support another person or group.

I was happy to find many allies who shared my opinion.

boast [boust] v. To boast is to talk about how great one is.

We all became tired of listening to him boast about him self all day.

bounce [bauns] v. To bounce is to move up and away from a surface after hitting it.

Owen bounced the ball on the ground.

bully [ˈbulɪ] n. A bully is a person who is mean to others.

The two bullies always picked on the smaller, weaker kids.

carbohydrate [ˈkɑːrbouˈhaɪdreɪt] n. Carbohydrates are substances in foods like bread that give energy.

Carbohydrates like rice are a good source of energy for active people.

crawl [krɔːl] v. To crawl is to move slowly on hands and knees.

The baby crawled across the floor.

defeat [dɪˈfiːt] v. To defeat someone is to beat that person in a game or battle.

The champion defeated the challenger in the boxing match.

dial [ˈdaɪəl] n. A dial is a circular tool like the front of a clock.

I looked at the dial to see what time it was.

dominant [ˈdɒmənənt] adj. A dominant person or thing is stronger than others.

The gorilla is one of the dominant animals in the jungle.

Entire

adj. Entire means the whole thing or group.

The entire table was covered with food.

mercy [ˈməːrsi] n. Mercy is a feeling or act of kindness.

He asked his boss for mercy and to not fire him.

nod [nɒd] v. To nod is to move your head up and down.

I nodded my head as I listened to the song.

opponent [əˈpounənt] n. An opponent is a person or group trying to defeat another person or group.

On the field, our opponents were too good for us.

quarrel [ˈkwɔ:rəl] v. To quarrel is to argue or fight.

Billy quarreled with his wife about buying a new house.

rival [ˈraɪvəl] n. A rival is someone trying to achieve the same thing as another.

The three rivals were all competing for the same job.

sore [sɔːr] adj. Sore means feeling or causeing pain.

After lifting the heavy box, Mona’s back was sore.

sting [stɪŋ] v. To sting is to cause pain by pushing a sharp part into the skin.

The needle stung my arm and made me say, “ Ouch!”

strain [streɪn] v. To strain is to try very hard.

Casey strained to lift the heavy box.

torture [ˈtɔːrtʃə:r] n. Torture is action that causes physical or mental pain.

Greg thought that writing the essay was torture.

wrestle [ˈresəl] v. To wrestle is to try to push another competitor to the floor.

My dad loved to wrestle when he was in high school.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.