افعال روزمره

دوره: 1000 English collocations in 10 minutes a day / درس 50

افعال روزمره

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Lesson 50 – Everyday Verbs

To finish up our study of collocations, we’re going to focus on some expressions with everyday verbs. A lot of learners make mistakes with these verbs because the collocations are often different in their native languages. Listen and repeat: HAVE

have a baby / have children

have a good time / have a blast / have fun have breakfast/lunch/dinner/ a snack have an opportunity

have an advantage

TAKE

take a shower/bath

take a class/test/exam

take a bus/train/taxi

take a break / take a rest

= pause from an activity in progress take advantage of

take care of

take action

PAY

In the previous lesson, you learned collocations with pay involving money. Here are some collocations with pay that have nothing to do with money: pay attention = give attention, observe pay tribute = give honor or recognition pay someone a compliment = give someone a compliment pay someone a visit = an informal way to say “visit someone” pay (your) respects = express your admiration for someone (often used for someone who has died)

BREAK

break a habit = stop doing a habit break a promise = fail to do what you promised to do break the ice = (informal) initiate conversation and social interaction, especially in a group that is a little quiet or reserved

break the rules/law = disobey

break the news to someone = tell someone important news (usually bad news) CATCH

catch a cold / the flu = when you get sick due to a bacteria/virus transmitted from another person

catch fire = when something begins to burn catch sight of / catch a glimpse of = get the opportunity to look at something catch someone’s eye = make eye contact with someone catch the bus/train/subway = an informal way to say that you went on the bus, train, or subway COME

come into force/effect = begin to have an effect come to an end

come to terms with = learn to accept someone or something come under attack/scrutiny

come close = to approximate someone or something in a specific quality GET

As you learned in Lesson 36 about changes, get can be used in the sense of “become”: get married/divorced

get drunk/pregnant

get angry/scared/excited/tired

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.