مجموعه ی ششم

درس واژگان اخبار ، درس 6 : مجموعه ی ششم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس کلمه ی Achievement را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Alternative را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Blockchain را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Chronic را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Collusion را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Debris را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Denuclearization را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Encourage را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Expulsion را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Indefinitely را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Inevitable را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Interact را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Misogyny را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Nostalgia را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Ominous را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Radiant را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Recommendation را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Recreational را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Sophisticated را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Witch hunt را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.