مجموعه ی دوازده

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 12 : مجموعه ی دوازده

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Apple of One's Eye را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح As the Crow Flies را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Back-Seat Driver را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Barking Up the Wrong Tree را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Burned Out را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Calling Someone's Bluff را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Clear the Air را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Ears Are Burning را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Fair Weather Friend را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Food for Thought را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Get On My Nerves را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Got up on the Wrong Side of the Bed را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Go With The Flow را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Hear A Pin Drop را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح It's Up To You را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Miss The Point را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Off The Top Of My Head را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Piece of Cake را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Play It By Ear را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Under The Weather را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.