مجموعه ی هفتم

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 7 : مجموعه ی هفتم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح A Fish Out of Water را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Bent out of Shape را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Break the Ice را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Comfort Zone را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Go the Extra Mile را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Hit Your Stride را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Miss the Boat را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Music to My Ears را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح No Pain No Gain را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Off the Deep End را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Put Someone on the Spot را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Red Flag را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Sing a Different Tune را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Suck the Air out of the Room را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح The Ball Is In Your Court را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح To Fall Down the Rabbit Hole را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح To Have a Lot on Your Plate را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Turn the Tables را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Up One's Alley را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Where There's Smoke There's Fire را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.