مجموعه ی نهم

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 9 : مجموعه ی نهم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Branch Out را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Burning Bridges را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Don't Hold Your Breath را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Elephant in the Room را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Face the Music را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Get a Grip را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Head Over Heels را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح In Over My Head را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح In the Spotlight را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Jack of All Trades را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Keep Someone At Arm's Length را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Low-Hanging Fruit را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح MIA را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح On the Same Page را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح The Calm Before the Storm را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح The Sky's the Limit را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح To Have Butterflies را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Up In The Air را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Wake-Up Call را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Water Under the Bridge را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.