مجموعه ی چهارده

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 14 : مجموعه ی چهارده

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 17 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح A Basket Case را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح An Arm and a Leg را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Bite My Tongue را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Break a Leg را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Break The Bank را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Breath of Fresh Air را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cats and Dogs را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cost a Pretty Penny را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Dime a Dozen را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Get Cold Feet را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Hit The Sack را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح It's Been Ages را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Make Up Your Mind را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Not in the Cards را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Once in a Blue Moon را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Treat Him With Kid Gloves را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح 24-7 را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.