مجموعه ی چهارم

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 4 : مجموعه ی چهارم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح All Ears را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Bend Over Backwards را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح By the Skin of My Teeth را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Churn Out را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cold Shoulder را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Happy Camper را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Have a Blast را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Mom-and-Pop را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Off the Grid را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Old Habits Die Hard را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Play it by Ear را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح See the Writing on the Wall را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Social Butterfly را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Spread Yourself Too Thin را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Tacky را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Take With a Grain of Salt را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Taste of One's Own Medicine را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح The Jury is Still Out را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح To Have Nerve را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Zone Out را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.