مجموعه ی پنجم

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 5 : مجموعه ی پنجم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Boils Down To را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Boxed in a Corner را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Buckle Down را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Canary in a Coal Mine را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Come Full Circle را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Crawl Out of the Woodwork را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cut From the Same Cloth را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Domino Effect را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Drop the Ball را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Grasping at Straws را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Hit the Spot را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح In Your Blood را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح It Takes Two to Tango را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Let it Slide را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Luck of the Draw را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Night Owl را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Right as Rain را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Shell Out را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Weasel Out of Something را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Wires Crossed را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.