مجموعه ی یازده

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 11 : مجموعه ی یازده

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Another One Bites the Dust را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح The Apple Doesn't Fall Far From the Tree را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Back to Square One را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Bend the Rules را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Blow Off Steam را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Down to Earth را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Drama Queen را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Fly by the Seat of One's Pants را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Junk Food را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Keep One's Eyes Peeled را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Know the Ropes را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Last-Ditch Effort را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Nip it in the Bud را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Not Have a Leg to Stand on را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Off the Cuff را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Open Book را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Out of Your Mind را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Poker Face را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Put Something on Hold را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Up the Creek Without a Paddle را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.