داستان انگلیسی به صرف لغات

دوره داستان انگلیسی به صرف لغات

در رابطه با این دوره:

در این داستانهای انگلیسی شما به طور اختصاصی با معانی مختلف یک کلمه در زبان انگلیسی آشنا می شوید.

این دوره شامل 60 اپیزود زیر است:

In the first episode of our brand new vocabulary video series, Mariam brings us the story of Treasure Island - and you learn 9 different ways to use the word time.

In the first episode of our brand new vocabulary video series, Mariam brings us the story of Treasure Island - and you learn 9 different ways to use the word time.

Sit back and relax as BBC Learning English brings you our version of Charles Dickens classic novel Oliver Twist, while using the word light in seven different ways.

Sit back and relax as BBC Learning English brings you our version of Charles Dickens classic novel Oliver Twist, while using the word light in seven different ways.

Mariams back with BBC Learning Englishs version of The Rue Morgue by Edgar Allen Poe - and nine different uses of the word run.

Mariams back with BBC Learning Englishs version of The Rue Morgue by Edgar Allen Poe - and nine different uses of the word run.

Sit back and enjoy the story of Little Red Riding Hood - and learn nine different ways to use the word cut.

Sit back and enjoy the story of Little Red Riding Hood - and learn nine different ways to use the word cut.

Sit back and enjoy the story of Pride and Prejudice - and learn 11 different uses of the word look.

Sit back and enjoy the story of Pride and Prejudice - and learn 11 different uses of the word look.

Lizzies back with BBC Learning Englishs version of the classic story of Robin Hood - and nine different uses of the word stand.

Lizzies back with BBC Learning Englishs version of the classic story of Robin Hood - and nine different uses of the word stand.

Sit back and enjoy the story of Pygmalion - and learn 8 different uses of the word round.

Sit back and enjoy the story of Pygmalion - and learn 8 different uses of the word round.

Sit back and enjoy the story of Dr Jekyll and Mr Hyde and learn nine different ways to use the word sound

Sit back and enjoy the story of Dr Jekyll and Mr Hyde and learn nine different ways to use the word sound

Sit back and enjoy the story of Romeo and Juliet and learn eight different ways to use the word break

Sit back and enjoy the story of Romeo and Juliet and learn eight different ways to use the word break

Sit back and enjoy the story of Frankenstein and learn ten different ways to use the word make

Sit back and enjoy the story of Frankenstein and learn ten different ways to use the word make

Sit back and enjoy the story of Hansel and Gretel and learn 13 different ways to use the word turn

Sit back and enjoy the story of Hansel and Gretel and learn 13 different ways to use the word turn

Jonnys back with BBC Learning Englishs version of the fairy tale The Snow Queen - and nine different uses of the word stick.

Jonnys back with BBC Learning Englishs version of the fairy tale The Snow Queen - and nine different uses of the word stick.

Sit back and enjoy the story of Far from the Madding Crowd and learn 11 different ways to use the word set

Sit back and enjoy the story of Far from the Madding Crowd and learn 11 different ways to use the word set

Sit back and enjoy the story of The Piper of Hamelin and learn 12 different ways to use the word pay

Sit back and enjoy the story of The Piper of Hamelin and learn 12 different ways to use the word pay

Enjoy our version of Sherlock Holmes and the Hound of the Baskervilles and learn 9 different ways to use the word dead

Enjoy our version of Sherlock Holmes and the Hound of the Baskervilles and learn 9 different ways to use the word dead

Enjoy our version of Charles Dickens classic novel David Copperfield - and learn 13 different ways to use the word take

Enjoy our version of Charles Dickens classic novel David Copperfield - and learn 13 different ways to use the word take

Enjoy our version of Orpheus and Eurydice - and learn 13 different ways to use the word long

Enjoy our version of Orpheus and Eurydice - and learn 13 different ways to use the word long

Enjoy our version of Daphne du Mauriers Jamaica Inn - and learn 10 different ways to use the word stay

Enjoy our version of Daphne du Mauriers Jamaica Inn - and learn 10 different ways to use the word stay

Enjoy our version of the classic fairy-tale The Princess and the Pea - and learn 9 different ways to use the word sleep.

Enjoy our version of the classic fairy-tale The Princess and the Pea - and learn 9 different ways to use the word sleep.

Enjoy our version of the classic novel Moby Dick - and learn 9 different ways to use the word see.

Enjoy our version of the classic novel Moby Dick - and learn 9 different ways to use the word see.

Enjoy our version of the tale The Vampyre - and learn 9 different ways to use the word keep.

Enjoy our version of the tale The Vampyre - and learn 9 different ways to use the word keep.

Enjoy our version of 20,000 Leagues Under the Sea - and learn 10 different ways to use the word get.

Enjoy our version of 20,000 Leagues Under the Sea - and learn 10 different ways to use the word get.

Enjoy our version of Mark Twains The Adventures of Huckleberry Finn - and learn 9 different ways to use the word come.

Enjoy our version of Mark Twains The Adventures of Huckleberry Finn - and learn 9 different ways to use the word come.

Enjoy our version of Rumplestiltskin - and learn 8 different ways to use the word cry.

Enjoy our version of Rumplestiltskin - and learn 8 different ways to use the word cry.

Enjoy our version of Cinderella - and learn 12 different ways to use the word go.

Enjoy our version of Cinderella - and learn 12 different ways to use the word go.

Enjoy our version of The North Wind and the Sun - and learn 10 different ways to use the word catch.

Enjoy our version of The North Wind and the Sun - and learn 10 different ways to use the word catch.

King Midas, 4 uses of touch

Enjoy our version of King Midas and his golden touch - and learn 7 different ways to use the word touch.

Emma, 4 uses of right

Enjoy our version of Emma and her attempts at matchmaking - and learn 8 different ways to use the word right.

The Island of Dr. Moreau, 4 uses of with

Enjoy our version of The Island of Dr. Moreau. There are strange experiments in this story and youll learn 8 different ways to use the word with.

Macbeth, 5 uses of out

Enjoy our version of Macbeth. Listen to this gruesome tale and youll learn 12 different ways to use the word out.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.