مجموعه ی دوازده

درس واژگان اخبار ، درس 12 : مجموعه ی دوازده

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس کلمه ی Agenda را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Chaos را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Combat را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Confidential را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Crippling را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Delicate را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Glaucoma را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Gridlock را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Hawkish را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Incarcerated را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Infrastructure را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Looting را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Museum را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Obligation را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Scope را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Secure را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Strategy را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Turmoil را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Unleashed را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Viable را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.