مجموعه ی یازده

درس واژگان اخبار ، درس 11 : مجموعه ی یازده

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس کلمه ی Atrocities را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Birthright Citizenship را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Cronyism را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Crude را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Doping را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Drought را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Emissions را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Exonerated را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Global را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Holy Grail را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Kickoff را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Migrants را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Recycling را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Resilient را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Restoration را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Revolutionary را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Rhetoric را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Tears of Joy را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Transgender را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Transplant را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.