مجموعه ی چهارم

درس واژگان اخبار ، درس 4 : مجموعه ی چهارم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 19 زیر است:

در این درس کلمه ی Caravan را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Collaboration را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Congested را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Deported را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Draconian را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Impede را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Incubator را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Infiltrate را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Innovation را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Obstruction را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Retreat را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Rumors را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Sham را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Shun را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Suspicious را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Talent را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Touchdown را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Triage را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Vigilant را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.