مجموعه ی سوم

درس واژگان اخبار ، درس 3 : مجموعه ی سوم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس کلمه ی را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Authorization را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Biodiversity را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Blackmail را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Challenge را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Cheeky را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Contemplate را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Embrace را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Extradite را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Fallout را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Game changer را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Indigenous را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Invasive را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Momentum را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Rehabilitate را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Sanctuary را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Stray را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Susceptible را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Unique را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Uprising را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.