مجموعه ی دوم

درس واژگان اخبار ، درس 2 : مجموعه ی دوم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس کلمه ی Apparently را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Autonomous را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Consort را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Die-hard را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Elite را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Endurance را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Exhume را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Fracture را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Galvanize را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Ignorance را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Impeachment را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Indicate را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Influx را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Landmark را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Opportunity را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Panic را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Reunion را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Skeptical را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Stranded را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Upcycle را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.